Class

ધોરણ 5 Class 5
ધોરણ 6 Class 6
ધોરણ 7 Class 7
ધોરણ 8 Class 8
ધોરણ 9 Class 9
ધોરણ 10 Class 10
ધોરણ 11 આર્ટ્સ 11 Arts
ધોરણ 11 કોમર્સ 11 Commerce
ધોરણ 11 સાયન્સ 11 Science
ધોરણ 12 આર્ટ્સ 12 Arts
ધોરણ 12 કોમર્સ 12 Commerce
ધોરણ 12 સાયન્સ 12 Science

Products

Gujju Nibandh

Gujju Grammar

Gujju Kids 

Gujju Guide

Pucho by Gujju Student

Company

About us
About Founder
For Educators
Ambassadors
Webinars
Get Involved
Press
Privacy Policy
Contact us
Help Center

Exams

Engineering

GUJCET

Commerce

CA Foundation

Other

NTSE
KVPY

Talent Search Exam

Classes
ધોરણ 5
ધોરણ 6 
ધોરણ 7
ધોરણ 8 
ધોરણ 9 
ધોરણ 10
ધોરણ 11 આર્ટ્સ
ધોરણ 11 કોમર્સ
ધોરણ 11 સાયન્સ 
ધોરણ 12 આર્ટ્સ
ધોરણ 12 કોમર્સ 
ધોરણ 12 સાયન્સ 
Products
Company

Gujju Nibandh

Gujju Grammar

Gujju Kids 

Gujju Guide

Pucho by Gujju Student

Shikshak by Gujju Student

  • Google Play
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube

Gujju Student is an online learning platform for students studying in Gujarati in Classes 5th to 12th 

Learning app for 
Gujarati Students

(C) 2017-2020 Gujju Student. All Rights Reserved by their respective owners. 

Gujju Student is a part of Buddhimaan, Inc.