top of page

Class 10

GSEB / ગુજરાત રાજ્ય શિક્ષણ વિભાગ ને અનુરૂપ

/ ધોરણ 10

Schools in Gujarat majorly follow Gujarat State Education Board, known as GSEB, GSHSEB's curriculum. The GSEB offers Gujarati and English medium as first language, majorly used in schools. The textbooks are prepared by GSSTB, which is the textbook development organisation along with GCERT. 

GSEB Std 10 board exam is one of the first milestones in students life. This phase of life shapes the future of the students for their next successive years. GSEB board 10th class result acts as the foremost parameter in deciding whether the students will be able to get a preferred stream in 11th Class. 

GSEB ધોરણ 10 ની બોર્ડની પરીક્ષા વિદ્યાર્થીઓના જીવનના પ્રથમ લક્ષ્યોમાંનું એક છે. જીવનનો આ તબક્કો વિદ્યાર્થીઓને તેમના આગામી વર્ષોના ભાવિને આકાર આપે છે. Gujarat Boardના દસમા ધોરણનું પરિણામ વિદ્યાર્થીઓને 11 મા ધોરણમાં પસંદીદા પ્રવાહ મેળવી શકશે કે કેમ તે નક્કી કરવામાં અગ્રણી પરિમાણ તરીકે કાર્ય કરે છે.

Get textbooks,
solutions, previous year papers & more,
in our free app

google-play-badge (1).png

About Class 10 ધોરણ 10 વિશે

Subjects

Std 10 Board is a turning stage in a students education life. All the GSEB Class 10 subjects mentioned below are for students and the syllabus of all these subjects are prepared by the GSEB itself.

ધોરણ 10 બોર્ડ એ વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણ જીવનમાં એક મહત્વપૂર્ણ તબક્કો છે. નીચે જણાવેલ GSEB ધોરણ 10 ના તમામ વિષયો વિદ્યાર્થીઓ માટે છે અને આ તમામ વિષયોનો અભ્યાસક્રમ GSEB દ્વારા જ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.


 1. Maths ગણિત

 2. Science વિજ્ઞાન

 3. Social Science સામાજિક વિજ્ઞાન

 4. Gujarati ગુજરાતી

 5. English અંગ્રેજી

 6. Sanskrit સંસ્કૃત

 7. Computer કમ્પ્યુટર

 8. Drawing ચિત્રકલા

 9. Music સંગીત

 10. Physical Education શારીરિક શિક્ષણ

Syllabus

It is important to know the detailed syllabus of each subject and prepare accordingly. Gujju Student has compiled syllabus for subjects below for student's benefits.


દરેક વિષયના વિગતવાર અભ્યાસક્રમને જાણવો અને તે મુજબ તૈયારી કરવી એ મહત્વપૂર્ણ છે. ગુજ્જુ સ્ટુડન્ટે વિદ્યાર્થીઓના ફાયદા માટે નીચે આપેલા વિષયોનો અભ્યાસક્રમ એકઠો કર્યો છે. 

 1. Maths ગણિત Syllabus

 2. Science વિજ્ઞાન Syllabus

 3. Social Science સામાજિક વિજ્ઞાન Syllabus

 4. Gujarati ગુજરાતી Syllabus

 5. English અંગ્રેજી Syllabus

 6. Sanskrit સંસ્કૃત Syllabus

 7. Computer કમ્પ્યુટર Syllabus

 8. Drawing ચિત્રકલા Syllabus

 9. Music સંગીત Syllabus

 10. Physical Education શારીરિક શિક્ષણ Syllabus

Exam Pattern and Grading for Class 10 પરીક્ષા પદ્ધતિ અને મૂલ્યાંકનનું માળખું

According to new paper pattern, exams will be conducted in following pattern with given marking scheme:

નવી પેપર પેટર્ન મુજબ, આપેલ માર્કિંગ સ્કીમ સાથે પરીક્ષા નીચેની રીતથી લેવામાં આવશે:

 1. Maths: First Term: 3 Hours, 90 Marks

 2. Maths: Second Term: 3 Hours, 90 Marks

 3. Science: First Term: 3 Hours, 90 Marks

 4. Science: Second Term: 3 Hours, 90 Marks

 5. English: 3 Hours, 100 Marks

Textbooks for Class 10 ધોરણ 10 માટે પાઠ્યપુસ્તકો

In order to help students learn on the go, the government & board has provided digital version of textbooks available for everyone. These are updated textbooks for year 2020-2021 as per the latest NCERT based syllabus.


વિદ્યાર્થીઓને ગમે ત્યાં, ગમે ત્યારે શીખવા માટે, સરકારે અને બોર્ડે દરેક વિદ્યાર્થીઓ માટે પાઠયપુસ્તકોનું ડિજિટલ સંસ્કરણ ઉપલબ્ધ કરાવ્યું છે. આ તાજેતરના એનસીઇઆરટી આધારિત અભ્યાસક્રમ મુજબ વર્ષ 2020-2021ની આવૃત્તિના પાઠયપુસ્તકો છે.


 1. Maths ગણિત Textbook

 2. Science વિજ્ઞાન Textbook

 3. Social Science સામાજિક વિજ્ઞાન Textbook

 4. Gujarati ગુજરાતી Textbook

 5. English અંગ્રેજી Textbook

 6. Sanskrit સંસ્કૃત Textbook

 7. Computer કમ્પ્યુટર Textbook

 8. Drawing ચિત્રકલા Textbook

 9. Music સંગીત Textbook

 10. Physical Education શારીરિક શિક્ષણ Textbook

Textbook Solutions (Answers) for Class 10 પાઠ્યપુસ્તકના ઉકેલો

Textbook solutions help students to have a deeper understanding of concepts covered in NCERT textbooks. Practicing the textbook questions will help the students to analyze their level of preparation and the understanding of concepts. Gujju Student Guide is an important and helpful resource which students can refer and trust to for answers.


પાઠયપુસ્તક ઉકેલો વિદ્યાર્થીઓને એનસીઇઆરટી પાઠયપુસ્તકોમાં સમાયેલ ખ્યાલોની ઊંડી સમજણ માટે મદદ કરે છે. પાઠયપુસ્તકના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરવાથી વિદ્યાર્થીઓને તેમની તૈયારીના સ્તર અને ટોપિકોની સમજનું વિશ્લેષણ કરવામાં મદદ મળશે. ગુજ્જુ સ્ટુડન્ટ ગાઈડ એ એક મહત્વપૂર્ણ અને મદદરૂપ પ્લેટફોર્મ છે જેને વિદ્યાર્થીઓ જવાબો માટે સંદર્ભિત કરી વિશ્વાસ કરી શકે છે.


Go to Gujju Student Guide for Std 10 Gujarati Medium

Previous Year Papers

Std 10 GSEB previous year question papers are regarded as a worthy learning resource for the students while preparing for their Class 10 board exams. By practicing these previous year question papers the students can easily get an idea about the topics important for the examination point of view.

Browse Previous Year Papers (by year & subject)

Important Questions

Std 10 GSEB important questions is an important resource for the students preparing for Class 10 board examination. Here, we have provided chapter-wise important questions for students to excel in all the subjects.

Marks wise important questions

Chapter wise important questions

External Competitive Exams

List of exams students can appear apart from their Board examinations:

NTSE

Preparation Tips for Class 10

 • English: Read your text well. Be thorough with your grammar and writing skills, as those are sections where you can lose maximum marks. That should be sufficient.

 • Chemistry: Thoroughly study the chapters from the book, learn new definitions (etc.) and solve some numericals from the end of each chapter.

 • Physics: This subject and its numerical problems require more practice. Learn definitions of various units of measurements and make sure you understand the causes of various phenomena mentioned in the textbook.

 • Biology: Familiarize yourself with the various terminologies and concepts in the textbook. You can also use some reference books to better understand them.

 • Maths: This is the most practice-oriented subject in your curriculum. Make sure you study well, understand concepts and then put in lots of practice. To study, NCERT is sufficient. It is also very important to practice previous years’ papers as you’ll need to learn how to write formal proofs. Be very careful with this because proofs generally cost a lot of marks in the geometry section.

Score much higher in your Class 10 exams with Gujju Student

bottom of page