પુસ્તક પરબ 

This section contains various Gujarati books, articles, poems, essays in online readable format. This is an effort to encourage school students to read books outside of their curriculum and create interest in literacy. All content listed here is provided in a good faith of fair usage and easy access. Rights reserved by their respective owners. You can contribute by emailing your book/article or by contributing on sites like WikiSource Gujarati. We have only listed books relevant for students.

Are you a writer/publisher? Reach more students - contact us for more information

ઈસપ બોધકથા : સાબરના શિંગડા

Suitable for

Everyone

બોધ – સાચા કે ખોટા સાથીદારનું પારખું સંકટ સમયે જ થાય છે.

Author

નટુભાઈ ઠક્કર

Source

Wikisource

પંચતંત્ર

Suitable for

Everyone

Set of stories in Gujarati.

Author

નટુભાઈ ઠક્કર

Source

Wikisource

માણસાઈના દીવા

Suitable for

Above Class 8

A famous book by Gujarati Author Zaverchand Meghani.

Author

Zaverchand Meghani

Source

Wikisource

પ્રાથમિક શિક્ષણ માતૃભાષામાં જ

Suitable for

Above Class 8

અભ્યાસ લેખ. (App-only)

Author

નટવર આહલપરા

Source

Matrubharti

ધન્ય માતૃભાષા

Suitable for

Above Class 8

"માતૃભાષામાં માનવજીવનના તમામ પાસાનો સમન્વય છે."ના સંદેશ સાથેની નાનકડી રજુઆત

Author

જાગૃતિ આર. વકીલ

Source

Matrubharti

વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીયે

Suitable for

Everyone

For Class 10 Gujarati Medium

Author

નરસિંહ મહેતા

Source

Wikisource

Classes
ધોરણ 5
ધોરણ 6 
ધોરણ 7
ધોરણ 8 
ધોરણ 9 
ધોરણ 10
ધોરણ 11 આર્ટ્સ
ધોરણ 11 કોમર્સ
ધોરણ 11 સાયન્સ 
ધોરણ 12 આર્ટ્સ
ધોરણ 12 કોમર્સ 
ધોરણ 12 સાયન્સ 
Products
Company

Gujju Nibandh

Gujju Grammar

Gujju Kids 

Gujju Guide

Pucho by Gujju Student

Shikshak by Gujju Student

  • Google Play
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube

Gujju Student is an online learning platform for students studying in Gujarati in Classes 5th to 12th 

Learning app for 
Gujarati Students

(C) 2017-2020 Gujju Student. All Rights Reserved by their respective owners. 

Gujju Student is a part of Buddhimaan, Inc.