બાળકોમાં વધુ સારી લેખનકળા
વિકસાવવા માટે એક પ્રયાસ 

Gujarati Nibandhmala is designed to help students in Gujarati medium write better and more language-rich essays in an effective way.

નિબંધો ઉપરાંત... ગદ્યાર્થગ્રહણ, પદ્યાર્થગ્રહણ જેવા મુદ્દાઓનો પણ સમાવેશ 

IMPROVE GUJARATI WRITING SKILLS

Over 100 Essays

An ever growing library of essays so you can get ideas

10+ Categories

All essays are categorised in various categories to help you browse easily

Free Forever

Gujju Nibandh App is available for everyone for free

MORE ABOUT THE APP: Gujarati Nibandhmala is designed to help students in Gujarati medium write better and more language-rich essays in an effective way.
The app has over 10 categories for different essay topics, such as: i) rutu (season) nibandh (essay) ii) tahevaro / tehvaro (festivals) nibandh (essay) iii) jivan charitra nibandh as well as ઋતુ સંબંધિત, તહેવારો, જીવનચરિત્ર, વિચારાત્મક, પ્રવાસ, આત્મકથા, પોતાના વિશે, પર્યાવરણ અને પ્રકૃતિ, કહેવતો આધારિત, પ્રકીર્ણ. The app provides more helpful sections like Gadhyarth-grahan, Padyarth-grahan and more. We also give word count for each essay so you can write accordingly. This app is perfect for all age groups and standards (classes) including Dhoran 5, 6, 7, 8 ane Dhoran 9 temaj Dhoran 10 Gujarat Board SSC Exam, as well as Dhoran 11, Dhoran 12 Gujarati Medium HSC Board Exam. Each essay includes basic key points you should be covering in your essay. This is a sincere attempt to help students write better in Gujarati. We strongly discourage copy-pasting of essays as that is not beneficial in any way. To view the essays, you will need to sign in or sign up for our primary product Gujju Student, which is free. If you have any questions, or have any content claims, abuse issues; email us to hello@gujjustudent.com.

A PRODUCT BY

Gujju-Student-Logo-01-v3.png
gujju-nibandhmala-512px.png

GUJJU NIBANDH