ગુણમાં પુછાય છે 

સામાન્ય રીતે

વાસ્તવિક સંખ્યાઓ

નીચેની દરેક સંખ્યાને તેના અવિભાજ્ય અવયવોના ગુણાકાર સ્વરૂપે દર્શાવો :

(i) 140
(ii) 156
(iii) 3825
(iv) 5005
(v) 7429

ના દરેક ટોપિકને સમજો, વિડિયો દ્વારા

વાસ્તવિક સંખ્યાઓ

ડાઉટ પૂછો, કન્સેપ્ટ્સ મજબૂત કરો. 

જોડાઓ તમારા જેવા અન્ય એક લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ જોડે. 

તમારા પ્રશ્નો પૂછો અને ફટાફટ જવાબ મેળવો! 

ઉત્તર:

PuchoLogo-GujjuStudent.png