top of page

ખોરાક: ક્યાંથી મળે છે?

આહારના ઘટકો

રેસાથી કાપડ સુધી

વસ્તુઓના જૂથ બનાવવા

પદાર્થોનું અલગીકરણ

આપણી આસપાસ થતાં ફેરફારો

વનસ્પતિની જાણકારી મેળવીએ

શરીરનું હલનચલન

સજીવો અને તેમની આસપાસ

ગતિ અને અંતરનું માપન

પ્રકાશ, પડછાયો અને પરાવર્તન

વિદ્યુત તથા પરિપથ

ચુંબક સાથે ગમ્મત

પાણી

આપણી આસપાસની હવા

કચરાનો સંગ્રહ અને કચરાનો નિકાલ

ધોરણ 6

Science

bottom of page