ગુણમાં પુછાય છે 

સામાન્ય રીતે

માહિતીનું નિયમન

ના દરેક ટોપિકને સમજો, વિડિયો દ્વારા

માહિતીનું નિયમન

ડાઉટ પૂછો, કન્સેપ્ટ્સ મજબૂત કરો. 

જોડાઓ તમારા જેવા અન્ય એક લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ જોડે. 

તમારા પ્રશ્નો પૂછો અને ફટાફટ જવાબ મેળવો! 

ઉત્તર:

PuchoLogo-GujjuStudent.png