2

ગુણમાં પુછાય છે 

સામાન્ય રીતે

Guj Board

સંભાવના

1 થી 50 સુધીની પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાંથી એક સંખ્યા પસંદ કરવામાં આવે તો તે 3 કે 5ની ગુણક હોવાની સંભાવના કેટલી?

Additional Exe

ઉત્તર:

કુલ શક્ય પરિણામો = 50
શક્ય પરિણામો = 23 {3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 30, 33, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 48, 50}

સંભાવના = 23/50

સંભાવના

ના દરેક ટોપિકને સમજો, વિડિયો દ્વારા

ડાઉટ પૂછો, કન્સેપ્ટ્સ મજબૂત કરો. 

જોડાઓ તમારા જેવા અન્ય એક લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ જોડે.  તમારા પ્રશ્નો પૂછો અને ફટાફટ જવાબ મેળવો! 

Learning app for 
Gujarat State Board Students

Gujju Student is an online learning platform for students studying in Gujarati medium, following Gujarat State Education Board curriculum for Classes 5th to 12th.  Gujju Kids is an app designed for kids in and below Class 4. 

  • Google Play
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
COMPANY
About us
About Founder
Team
Educators
Jobs
Teach on Gujju Student
Press
Privacy Policy
Contact us
Help Desk 

Gujju Student is neither affiliated with nor promoted by the Gujarat State authorities and/or the GSEB/GSSHSEB/NCERT. Detailed Terms can be found here

(C) 2017-2020 Gujju Student. All Rights Reserved by their respective owners. 

Gujju Student is a product of Buddhimaan, Inc.