ગુણમાં પુછાય છે 

સામાન્ય રીતે

વાસ્તવિક સંખ્યાઓ

એક લશ્કરનું 616 સભ્યોનું જૂથ લશ્કરના બેન્ડના 32 સભ્યોની પાછળ કૂચ કરી રહ્યું છે. બંને જૂથ સમાનસંખ્યાના સ્તંભમાં કૂચ કરી રહ્યાં છે. તે જે સ્તંભમાં કૂચ કરી રહ્યા છે તેવા કોઈ પણ સ્તંભમાં મહત્તમ કેટલા સભ્યો હશે?

ના દરેક ટોપિકને સમજો, વિડિયો દ્વારા

વાસ્તવિક સંખ્યાઓ

ડાઉટ પૂછો, કન્સેપ્ટ્સ મજબૂત કરો. 

જોડાઓ તમારા જેવા અન્ય એક લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ જોડે. 

તમારા પ્રશ્નો પૂછો અને ફટાફટ જવાબ મેળવો! 

ઉત્તર:

PuchoLogo-GujjuStudent.png