ગુણમાં પુછાય છે 

સામાન્ય રીતે

વાસ્તવિક સંખ્યાઓ

દર્શાવો કે કોઈ પણ અયુગ્મ ધન પૂર્ણાક સંખ્યા, કોઈક પૂર્ણાક q માટે 6q, 6q+3અથવા 6q+5
પ્રકારની હોઈ શકે.

ના દરેક ટોપિકને સમજો, વિડિયો દ્વારા

વાસ્તવિક સંખ્યાઓ

ડાઉટ પૂછો, કન્સેપ્ટ્સ મજબૂત કરો. 

જોડાઓ તમારા જેવા અન્ય એક લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ જોડે. 

તમારા પ્રશ્નો પૂછો અને ફટાફટ જવાબ મેળવો! 

ઉત્તર:

PuchoLogo-GujjuStudent.png