The requested content is being updated.

અમે સમજી શકીએ છીએ કે એવો સંદેશ નિરાશાજનક છે. અમારી ટીમ સતત આ સમસ્યા ઉકેલી રહી છે અને તારીખ 4 સપ્ટેમ્બરના 05:00 PM થી ફરીથી કાર્યરત થઇ જશે. આપના સહકારની અપેક્ષા છે. Thank you!