top of page

HTML: પરિચય

HTML: હેડ અને બોડી

HTML: છબીઓનું વ્યવસ્થાપન

HTML: યાદી અને કોષ્ટકનો ઉપયોગ

Calc: પરિચય

Calc: ડેટાનું એડિટિંગ અને ફોર્મેટિંગ

Calc: વિધેય

Calc: આલેખની રચના

સમસ્યા અને સમસ્યાનું નિરાકરણ

C: પરિચય

C: ડેટા પ્રકાર, પ્રક્રિયાઓ અને પદાવલિઓ

નિવેશ/નિર્ગમ પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ

નિર્ણય માળખાં

લૂપ નિયંત્રણ માળખાં

એરે

વિધેય

ધોરણ 10

Computer

bottom of page